Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

De redactieleden

  • Ludo Heylen
  • Ludo Heylen is directeur van CEGO Vorming en Consult. Hij coördineert de redactieraad van het vroegere EE-m@gazine, nu inspirerendonderwijs.be en is de inspirator van de EE-Cahiers en EE-Practica. Hij is intensief bezig met activerende werkvormen, breed evalueren en talentontwikkeling en legt daarbij steeds de band met gelijke onderwijskansen. Hij is ook internationaal actief als onderwijsconsultant.
  • Ivan Van Gucht
  • Ivan heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht en ook als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde de voorbije jaren, vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs. Ivan is auteur van "Zorgideeën","Rekenkalender", CEGOpracticum Motiverend onderwijs (binnenklasdifferentiatie, talenten en breed evalueren) en CEGOpracticum Participerend onderwijs(leerlingparticipatie, werken met en vanuit de werkelijkheid). Als beleidsmedewerker organiseert hij CEGO-events zoals D-day en SOM-day.
  • Trees Vanhoutte
  • Trees Vanhoutte coördineerde de opleiding bachelor-na-bachelor Zorg en Remediërend leren in de hogeschool VIVES. Ze werkte destijds mee aan de wetenschappelijke ondersteuningsprojecten zorgverbreding van het CEGO en publiceerde toen rond kansarmoede en socio-emotionele problemen. Later redigeerde ze een EE-cahier rond functioneel schrijven en de inspiratiebubbels 1 en 2. Ze is actief lid van de redactieraad van EE-m@gazine en de EE-cahiers.
  • Erik Bakkers
  • Erik Bakkers was meer dan 10 jaar directie van Basisschool Kadee Tongerlo- Bree. Hij was 4 jaar navormer bij het CEGO, hij begeleidt de contactgroep ErvaringsGericht Lager Onderwijs Limburg, is lid van de redactieraad van EE-magazine en van de raad van bestuur van het expertisecentrum CEGO Leuven. Hij is medeauteur van “Projectwerk, een opening naar de realiteit (2001), “ Werken aan een positieve sfeer in klas en school (2009) “Inspiratiebubbels 1 en 2 ” (2010 -2012).
  • Martine Fontaine
  • Martine Fontaine ontwikkelde vanuit haar visie op zorg en haar expertise in het eerste leerjaar (groep 3) een schakelklas als antwoord op het scharniermoment derde kleuterklas - eerste leerjaar. Als zorgcoördinator in de basisschool ijverde ze voor onvoorwaardelijk respect voor het niveau, tempo en talenten van elk kind. Intussen is zij directie van een kleuter- en lagere school in Brugge. Martine is medeauteur van “Inspiratiebubbels 1 en 2 ” (2010 -2012) en auteur van artikels waarbij de praktijk van het ervaringsgericht werken op school centraal staat.